Integritetspolicy

Integritetspolicy

Strövelstorps JSK Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Strövelstorps Jaktskytteklubb, organisationsnummer 802452-4582 (nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.
Klubben har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).
Personuppgifter behandlas vid varje tävlingstillfälle kopplat till tävlingslicensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
1. Hantering av medlemskap i klubben
2. Klubbadministration
3. Deltagande i klubbens träningsverksamhet
4. Deltagande i klubbens tävlingsverksamhet
5. Sammanställning av statistik och uppföljning
6. Kontakt med medlem
7. Publicering av material på hemsida

Vilka delar vi personuppgifter med?

Varje medlems personuppgifter registreras i idrottOnline som är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, klubb och förbund.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land utanför EU) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om klubben vid något tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Klubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Klubbadministration Avtal, rättslig förpliktelse
Deltagande i klubbens träningsverksamhet Avtal
Deltagande i klubbens tävlingsverksamhet Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse, rättslig förpliktelse
Kontakt med medlem Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke (foto)

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Klubben gör löpande en bedömning om ändamålet med behandlingen
av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende klubbens behandling av dina personuppgifter. Klubben ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får klubben ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Här finns allt du behöver veta om den nya dataförordningen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen;
strovelstorpsjsk@gmail.com